حرص
53 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/10/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله در موضوع اخلاقی حرص برای دایرة المعارف قرآن کریم (مرکز فرهنگ و معارف قرآن پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی قم نوشته شده است که در سال 1396 به تأیید نهایی رسید و در سال 1391 در جلد دهم دایرة المعارف قرآن کریم منتشر شد. در این مقاله پس از تحلیل مفهوم حرص و بیان روابط معنایی آن با مفاهیمی همچون طمع، شح و بخل به منشأ و ریشه‌های حرص پرداخته شده است که عبارتند از: سرشت آدمی، جاودانگی‌طلبی، شرک و ضعف ایمان، وسوسه‌های شیطانی و تنافس دنیوی. و دربارة هر یک از این مفاهیم توضیح مختصری داده شده است. پس از آن پیامدهای حرص برشمرده و دربارة آن‌ها شرح داده شده است که عبارتند از: ارتکاب بسیاری از گناهان، تنگی زندگی و محرومیت و عذاب اخروی. در گام چهارم در این مقاله به درمان حرص پرداخته شده است و نماز و تکالیف شرعی، چشم‌داشت به نعمت‌های برتر الهی و توحید و توکل راهکارهایی برای درمان حرص دانسته شده‌اند.