خیانت
59 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مدخل خیانت یکی از مدخل‌های دایرة المعارف قرآن کریم است که در مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم تاکنون 11 جلد آن منتشر شده است و در این مقاله به این مدخل پرداخته شده است. خیانت موضوعی اخلاقی ـ فقهی است. در این مقاله پس از بازشناسی مفهوم خیانت و بیان روابط معنایی خیانت با مثل غلول و غدر، به بیان اقسام خیانت پرداخته شده است که عبارتند از خیانت به خداوند، خیانت به رسول خدا ص، خیانت به خود و خیانت به هم‌نوعان. پس از آن حرمت و پیامدهای خیانت تشریح شده است که عبارتند از: خشم خداوند و عذاب آخرت، مانع پذیرش و انجام کارهای خیر، سلب نعمت و فرودآمدن بلا، دو رویی و نفاق، نرسیدن به هدف، مبغوض‌بودن و سلب شایستگی برای مسئولیت‌های اجتماعی. در پایان به موضوع اسباب ترک خیانت اشارت رفته است. در آنجا نیز از دیدن برهان پروردگار، تقوا و باورهای حق، شهادت برای خدا و قیام پیوسته به قسط و بهره‌گیری از شهود به عنوان اسباب خیانت دانسته شده‌اند.