رشد
58 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رشد یکی از مدخل‌های دایرة المعارف قرآن کریم است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. این مقاله در سال 88 به تأیید نهایی مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم رسیده است و در انتظار چاپ به سر می‌برد. این مقاله از پنج محور اصلی تشکیل شده است: محور نخست مباحث معناشناختی رشد است که در آن پس از تعریف معنای رشد به روابط معنایی آن با واژه‌های رشَد، اشُدّ، غی و ضلال، هدایت و همچنین به مشتقات رشد پرداخته شده است. در محور دوم توضیح مختصری دربارة مرتبه‌داری رشد داده شده است. در محور سوم به عوامل ارشاد پرداخته شده است که عبارتند از: خداوند متعال، قرآن کریم، پیامبر اکرم ص و اهل بیت ع، و عقل. در محور چهارم به حقیقت و زمینه‌های رشد پرداخته‌ایم که عبارتند از: ایمان، علم و دانش، حق‌طلبی و باطل‌ستیزی، یاد خدا و تقوا. محور پنجم نیز به احکام فقهی رشد اختصاص دارد و فهرستی از احکام فقهی که در آن‌ها مفهوم رشد نقش دارد بیان شده است.